Fakturerings og betalingsbetingelser, oplysningspligt samt persondatapolitik

Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesens honorar afregnes enten efter fast pris, som oplyst på hjemmesiden, eller efter brugt tid. Ved afregning kan der også tages højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnående resultat. Det vil fremgå af den ordrebekræftelse, der fremsendes i forbindelse med sagens opstart, hvorledes honorar fastsættes.

Indbetaling af afgifter, udlæg og omkostninger skal ske på forhånd. Disse beløb indsættes på Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesens klientkonto.

Sager vil blive afregnet ved sagens afslutning eller áconto efter aftale i ordrebekræftelsen.


Oplysninger

Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen har klientbankkonti i Djurslands Bank Konto 7309-0001025368

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Dansk filial ad HDI Global SE, Tyskland. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


Persondatapolitik 

Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Persondatapolitik”) har til formål at beskrive, hvordan Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen (herefter benævnt ”Advokatfirmaet”) behandler og beskytter dine persondata.

 

1.   Generelt

Alle persondata, der behandles af Advokatfirmaet, er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger) og den tilhørende danske Databeskyttelseslov (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer og om fri udveksling af sådanne oplysninger). 

Advokatfirmaet er dataansvarlig for de persondata, som indsamles i forbindelse med, at Advokatfirmaet yder dig juridisk rådgivning. 

Denne Persondatapolitik finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

 

2.   Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger Advokatfirmaet har indsamlet, registreret og løbende behandler om dig, eller du ønsker af udøve dine rettigheder, kan du kontakte Advokatfirmaet ved brug af nedenstående oplysninger. 

Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen

Grønnegade 93, 1. sal

8000 Århus C

CVR-nr.: 38933760

Tlf. 22866706

Kontakt Advokatfirmaet via e-mail: lmh@lmhlaw.dk

 

3.   Kategorier af persondata der indsamles og behandles om dig

Advokatfirmaet opbevarer persondata omkring dig, nemlig navn, adresse, e-mailadresse, evt. personnummer samt øvrige informationer relateret til Advokatfirmaets rådgivning til dig.

 

4.   Behandlingsformål

Advokatfirmaet indsamler og behandler dine persondata til følgende overordnede formål: 

  •  For at kunne bistå dig med din sag, herunder yde dig juridisk rådgivning.
  • For at medvirke til forebyggelse af terror i henhold til Hvidvaskloven. Hvis du ikke fremsender billedlegitimation i form af pas eller kørekort og sygesikringsbevis, kan jeg ikke bistå dig i din sag.

 

5.   Retsgrundlag for behandling

Retsgrundlaget for Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandling er nødvendig:

  • Af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt/aftale med klienten eller for at gennemføre foranstaltninger på anmodning fra klienten forud for indgåelse af en kontrakt/aftale, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
  • For at overholde en juridisk forpligtelse, som Advokatfirmaet er underlagt, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
  • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f).

 

6.   Sikkerhedsforanstaltninger

Advokatfirmaet har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med levering af ydelser og udøvelse af rollen som dataansvarlig.  

 

7.   Dine rettigheder

Som følge af at Advokatfirmaet behandler dine persondata har du en række rettigheder i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning. Nedenfor er en beskrivelse af dine rettigheder.

Du kan sende en anmodning om udnyttelse af en af dine rettigheder ved brug af kontaktoplysningerne, som fremgår af pkt. 2 ovenfor. I forbindelse med fremsendelse af din anmodning skal du oplyse dit fulde navn samt din e-mailadresse.

Når Advokatfirmaet har modtaget din anmodning, undersøger Advokatfirmaet, om Advokatfirmaet kan identificere dig som klient, og om det er dig, der har rettet henvendelse, samt om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger Advokatfirmaet for, at rettigheden bliver opfyldt.

Som udgangspunkt kan du til enhver tid gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan Advokatfirmaet dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller afvise at efterkomme anmodningen. Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og Advokatfirmaet kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom.

7.1.   Indsigt og berigtigelse i forhold til persondata

Du har du altid ret til indsigt i, hvilke persondata der er registreret om dig. Du kan ved at rette skriftlig henvendelse til Advokatfirmaet få oplyst, hvilke persondata Advokatfirmaet som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, og hvem der modtager dataene samt en række andre oplysninger.

 

Såfremt du opdager, at de persondata, du har oplyst Advokatfirmaet, er fejlbehæftede eller vildledende, skal du rette henvendelse til Advokatfirmaet om dette, hvorefter Advokatfirmaet foretager rettelse af disse data.

 

7.2.   Ret til sletning

Du har ret til at få dine persondata slettet uden unødig forsinkelse, hvis Advokatfirmaet ikke længere har et formål med behandling af dine persondata. Hvis Advokatfirmaet kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Advokatfirmaet ikke forpligtet til at slette dine persondata.

 

7.3.   Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format at få de oplysninger, som du selv har afgivet overfor Advokatfirmaet overført, hvor behandlingen er baseret på en aftale i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.

 

7.4.   Ret til at klage

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, udnyttelsen af dine rettigheder eller ønsker at klage over Advokatfirmaets behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte Advokatfirmaet ved brug af kontaktoplysningerne i pkt. 2. Du kan også indgive en klage til det danske Datatilsyn, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, over Advokatfirmaets behandling af dine persondata.

 

8.   Sletning

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et legitimt formål med fortsat opbevaring.  

Som udgangspunkt vil der 5 år efter sagens afslutning ikke længere være et legitimt formål med opbevaring af persondata, hvorfor persondata slettes.  

For så vidt angår ejendomshandler opbevares persondata i 10 år, grundet muligheden for at kunne oplyse sagen i en eventuel mangelsag. 

Persondata om jobansøgere slettes hurtigst muligt og senest indenfor 14 dage efter ansøgningen er modtaget.