Fakturerings og betalingsbetingelser.

Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesens honorar afregnes enten efter fast pris, som oplyst på hjemmesiden eller efter forbrugt tid. Ved afregning kan også tages højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnående resultat. Det vil fremgå af den ordrebekræftelse der fremsendes i forbindelse med sagens opstart, hvorledes honorar fastsættes.

Indbetaling af afgifter, udlæg og omkostninger skal ske på forhånd. Disse beløb indsættes på Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesens klientkonto.

Sager vil blive afregnet ved sagens afslutning eller a´conto efter aftale i ordrebekræftelsen.

Klientmidler

Klientmidler forvaltes efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Hvidvaskregler.

Jeg er som advokat omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finasiering af terrorisme. Jeg er derfor forpligtet til, at indhente oplysninger om mine klienters identitet. I forbindelse med oprettelse af nye sager eller sager for klienter hvor jeg ikke har identitetsoplysninger, vil jeg bede om dokumetation i form af kopi af pas eller kørekort samt sundhedskort.

Advokat Line Meldgaard-Heilesen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tisyns - og disciplinærsystem og er omfattet af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126. Ligeledes er jeg omfattet af de advokatetiske regler.

Jeg er som advokat underlagt tavshedspligt og behandler oplysninger og informationer med fortrolighed.

Min lovpligtige advokatansvarsforsikring er tegnet hos HDI Gerling under policenr. 156-08277749-30011.

Advokatnævnet. 

Det er muligt at klage over rådgivning eller honorarer til Advokatnævnet.